Benefity partnerství ve sportu

Sportovní kluby často hledají partnery, sponzory a dárce, kteří by pomohli chodu klubu. Spousta sportovních organizací menšího rozsahu však nemá prostor na komunikaci a vyjednávání s potencionálními partnery. I proto vznikl tento článek, který osvětlí benefity, které může osa partnerství, sponzoring a sport přinést, a které mohou být nápomocné při dalších jednáních.

Většina sportovních klubů vystupuje formou neziskových organizací, zpravidla spolků. Ty mají zpravidla své financování postavené na bázi dotací a členských příspěvků. V posledních letech však zaznamenáváme problémy s vyplácením klíčových dotací (Můj klub, Provoz a údržba), kdy kluby finanční částku obdržely až ve čtvrtém kvartále. To vedlo často k pozdnímu vyplácení trenérů, což spoustu z nich bohužel od práce ve sportu odloučilo, jelikož sportovní kluby nemají dostatečně silné cash flow, aby dokázaly téměř celý rok pokrýt bez těchto, pro ně zcela zásadních, finančních zdrojů.

Jednou z cest, která se tak nabízí, je hledání partnerů, kteří se finančně či materiálně podílí na chodu klubu. V době krize některé firmy také bojují o přežití, jiné však rostou. Stále se ale nabízí spousta benefitů, které především menší firmy často neznají. Právě tyto drobnosti však mohou pomoci při rozhodování o poskytnutí finanční či materiální pomoci.

Každá organizace má možnost využít odpočet ze základu daně, a to v rozmezí minimálně 2% (přinejmenším však 2 000 Kč) a maximálně 10% základu daně, případně u fyzických osob pak až 15% základu daně (přinejmenším však 1 000 Kč). Jakou cestou pak lze tuto možnost využít? 

 1. Dary
  • Peněžní
  • Nepeněžní
  • Propagační předměty
 2. Výdaje na reklamu a propagaci, výdaje na sponzoring

Dary

Daňovou neúčinnost darů lze v rámci daňového přiznání daně z příjmů fyzických i právnických osob za splnění určitých podmínek kompenzovat uplatněním darů jako tzv. odčitatelné položky od základu daně. Tyto podmínky jsou definovány ustanovením § 15 odst. 1 ZDP pro fyzické osoby, resp. § 20 odst. 8 ZDP pro osoby právnické a jsou z hlediska účelu mimo jiné:
– Účely tělovýchovné a sportovní

V případě právnických osob musí hodnota jednotlivého bezúplatného plnění činit alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP.

U fyzických osob musí hodnota jednotlivého bezúplatného plnění činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 %.

Potvrzení o daru musí obsahovat tyto náležitosti:

 • kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru „neziskové organizace”,
 • hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru, nejlépe v Kč,
 • předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno – peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby,
 • účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o daních z příjmů,
 • datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut.

Výdaje na reklamu a propagaci, výdaje na sponzoring

Vycházíme ze zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů:

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.

Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora.

Pokud tedy firma využije možnost partnerství se sportovní organizací, ve finále získá vícero benefitů:

 • sníží svůj daňový základ,
 • získá další propagační prostor (reklama, kontakty, …)
 • podpoří rozvoj sportu, který je v ČR finančně poddimenzovaný,
 • podpoří budoucnost mládeže, sport je jedním ze základních socializačních a prevenčních faktorů.

Autor: Adam Kyselica