Strategický plán rozvoje obce a jeho důležitost

Víte, co spojuje malé projekty, jakými je například revitalizace veřejných ploch, cyklostezka napříč městem, nové sportovní hřiště pro děti či úprava veřejných ploch, s těmi velkými v podobě průmyslových zón, kulturních a společenských objektů nebo třeba novou sportovní halou?

Odpověď s sebou nesou zkratky SPRO nebo SPRM, tedy Strategický plán rozvoje obce známý také jako Strategický plán rozvoje města, které zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na základě těchto plánů můžou obce a města realizovat jimi zvolené projekty a tím pádem i vizi, kterou si v rámci těchto dokumentů stanoví.

Strategický plán je důležitým programovým dokumentem a představuje komplexní nástroj, který prezentuje strategii rozvoje správního celku, jeho fungování i rozvoj celého území. Strategické záměry se připravují na období minimálně pěti let a vznikají na základě potřeb veřejné a privátní sféry, občanů, podnikatelů, majitelů pozemků, odborníků a správy obce.

MMR ve svých metodických přístupech popisuje strategický plán následovně:

 • popisuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – tím pádem umožňuje komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
 • představuje podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
 • dává do souladu představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;
 • podněcuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
 • posiluje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru);
 • slouží pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
 • reprezentuje marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její konkurenceschopnost;
 • jde o nástroj koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Co by měl Strategický plán rozvoje obce či města obsahovat?

 1. Představení obce/města
 2. Analýza současného stavu
 3. Cíle a priority obce
 4. Analýza externího prostředí
 5. Spolky a kluby
 6. Průzkumy napříč různými subjekty v obci/městě
 7. SWOT analýza obce/města
 8. Strategický rozvojový plán včetně návrhu financování a investic

Strategické plány jsou nejčastěji financovány z následujících zdrojů:

 • obecní/městský rozpočet,
 • krajské dotace,
 • národní dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí…),
 • dotace z Evropské unie (příklad, Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj).

Na Strategický plán obce či města následně navazuje Strategický plán rozvoje sportu, kterému budeme věnovat náš další článek. Vezmeme-li v potaz čistě Jihomoravský kraj, tak třetina obcí nemá vypracovaný žádný Strategický plán. Aktuálně probíhá sběr dat také z jiných krajů, nicméně předběžná čísla jsou prozatím velmi podobná.

Samotná příprava Strategických plánů i všech pokladů je časově náročná a vyžaduje detailní vhled do problematiky. S jejich přípravou máme zkušenosti a rádi vám s nimi pomůžeme.

Proto se na nás neváhejte obrátit – Adam Kyselica, +420 605 124 207 nebo na e-mailu adam@fmpsports.cz.

Autor: Michal Jilka